મારી બારી (૪) – ‘સરદારઃ સાચો માણસ, સાચી વાતો’

વેબગુર્જરી પર મેં ‘મારી બારી’ શ્રેણીમાં   શ્રી ઉર્વીશ કોઠારીના પુસ્તક ‘સરદારઃ સાચો માણસ, સાચી વાતો’ની સમીક્ષા કરી છે. વાંચીને અભિપ્રાય આપવા વિનંતિ છે.

મારી બારી (૪) – ‘સરદારઃ સાચો માણસ, સાચી વાતો’

%d bloggers like this: