આજે વેબગુર્જરી પર નવી પોસ્ટ મૂકી છે –

કચ્છ, કચ્છી અને હાજીભા

વાંચીને અભિપ્રાય આપશો તો મઝા આવશે.
http://webgurjari.in/2014/01/17/%E0%AA%AE%E0%AA%BE%E0%AA%B0%E0%AB%80-%E0%AA%AC%E0%AA%BE%E0%AA%B0%E0%AB%80-%E0%AB%AD/

%d bloggers like this: